جرمني

دلته د جرمني او جرمني کې شته امکاناتو په اړه ټولو افغانانو ته که هغوي کډوال، بېځایه شوي، محصلین، ماهرکارګان او افغان سیلانیان دي برابر او خپاره کیږي.

کډوالي او کلتور

سیاست او قانون

اقتصاد او کار

جرمني زده کړه

جرمني کې د ژوند لپاره او ستاسې د بریا کلي یواځې د جرمني ژبې سره تړاو لري، د زده کړې لپاره دلته کلک کولای شئ

ادغام

د جرمني د تابعیت پوښتنې او لوستونه او د جرمني ژوند په اړه لاډېر مالومات په دې اړه لا ډېر مالومات دلته موندلای شئ

لېسنس

جرمني او یا هم کوم بل اروپایې هیواد ‌کې مېشت یې او غواړې خپل د موټروانۍ لایسنس واخلې؟ خپلواک او لابریالی اووسې؟؟؟!!!!

افغانان په جرمني

کلتوري ټولنې

په خپل ښار او چم ګاونډ کې مسجدونه او کلتوري مرکزونه ...

رسټورانټونه

په ټول جرمني د افغنانو رسټورانټونوپته دلته لیدلای شئ

ډاکټران

په جرمني کې د افغان ډاکټرانو پته دلته موندلای شئ

پلورنځي

نږدې افغان پلورنځي دلته موندلای شئ

#Deutsch

د جرمني ژبې زده کړه

پل په پل زده کړه

جرمني ګرامر

Die Grammatik!

!جرمني ژبه کې ډېر کارېدونکي

Die häufigsten

جرمني آبېڅې

Das Deutsch Aplhabet!

ډلبندي شوي لغاتونه

ـ

خط لیکنه

Das Brief und?

په جرمني ژبه کې آرټیکلونه

Der, die oder das?

#Führerschein

د جرمني لایسنس لارښوود

Theorie24 Führerschein App

دلایسنس تیوري لوستونو کاریالونه

Führerschein

جرمني پښتو

د جرمني لایسنس اړوند پښتو لیکنې

جرمني پښتو لایسنس ‍‍ ویډیویۍ لوستونه

د لایسنس جرمني پښتو مرستندویه کورس

د لایسنس په اړه پوهېدل

Modul 01 -
Kennelernen

ډ ټولګي لوستونه او ساعتونه

Modul 02 - klassenspezifischer Stoff

څنګه پوه شم؟

Modul 03 -
Wie verstehe ich?

د لایسنس لغاتونه او جملې

Modul -04
Vokabln zum Führerschein

په تیوري پوښتنو کې شمېرې

Modul 05
Zahlen zum Führerschein

ټرافیکې لوحو پېژنده

Modul 06
Verkerszeichne Erklärung

بیلابیل

Modul -07
Lernen (Schwerpunk)

خطر

Modul 08 - (Grundstoff)
Gefahrenlehre

چلند

Modul 09 - (Grundstoff)
Verhalten im Straßen

نورې ټولې برخې

Modul - 10 Grundstoff
Alle andere Themen

خطر

Modul 11 - (Klasse B)
Gefahrenlehre

چلند

Modul 12 - (Klasse B)
Verhalten im Straßen

نورې ټولې برخې

Modul - 13 (klasse B)
Alle andere Themen

د پوښتنو څپرکي

Modul 14 -
Müsterfragebögen

نوې پوښتنې

Modul 15 -
Neuefragen

د پوښتنو څپرکي

Modul 14 -
Müsterfragebögen

نوې پوښتنې

Modul 15 -
Neuefragen

14x klassenspezifischer Stoff

Mann muss für Klasse B insgesamt an 14 Lektionen jeweils 90 Minuten teilnehmen. Diese teilen sich wie folgt auf:

 

12x Grundstoff – Lektion 1 bis 12

2x klassenspezifischer Klass B – Lektion 13 und 14

error: Content is protected !!