Afghan German info

افغان جرمن اېنفو

د جرمني په اړه 

Germany

چټک تړوني

جرمني زده کړه

د جرمني ژبې اسانه زده کړه

لېسنس

د جرمني لېسنس پښتو لوستونه

مالي پوهه

د بیمو او مالي چارو اړوند لارښوونې

بیمه او مالي پوهه

بشپړونکې بیمې
د غاښونو بیمه
د روغتیا بیمه

Deutschland

جرمني

د جرمني یا دوېچلند فدرالي جمهوریت د اروپا په زړه کې یو پارلماني او دموکراتیک دولت دی. 

Germany (5)

لیدنه وکړئ

د جرمني لوی ښارونه

جرمني پښتو

د موټرچلونې تیوري آزموینې لارښود پاڼه

د لېسنس لوستونه

د زده کړې مهالوېش او لارښوونه، د پوښتنو د زده کړو لارې چارې د مصرف کمول او بریا

error: Content is protected !!