د مقرراتو لیک نښې لومړۍ برخه
Verkehrszeichen Bedeutung Vorschriftszeichen Teil 01|

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!