لومړیتوب، حق درلودل او یا هم حق ورکول 
لومړۍ برخه

Vorfaht Vorrang Teil 01

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!