ټرافیکي لیکدړې (د خطر لوحې)
د خطر ټرافیکي نښې (لیکدړې) موږ ته د خطر د شتون خبر راکوي، ترڅو موږ په پوره پاملرنې خپل مزل ووهلی شو او  شته خطرونو ته پاملرنه وکړو. دا ټرافیکې لیکدړې درې کونجه  او درې واړه ژۍ یې سور رنګ  لري.

:Gefahrzeichen د خطر ټرافیکي لوحې
Einseitige verengerte FahrbahnVerengerte Fahrbahn
له ښي اړخ نه د سړک تنګیدلله ښي او کیڼ خوا د سړک تنګیدل
FlugbetriebGefahrstelle
په ټیټه ارتفاع کې د الوتکو الوتنهد خطر ځای او د خطر د شتون خبرداری
Schnee- oder EisglätteSteinschlag
واوره او کنګلرالویدونکې او ښوویدونکې تیږي او ډبرې د غره له لمنې
UferUnzureichendes Lichtraumprofile
د سړک په پای کې اوبو ته د لویدو خطرد ځینو موټرونو لپاره د بشپړ ځای نه شتون
SeitenwindSchleuder- oder Rutschgefahr
له یوه اړخه تند او تېز باد او شمالښوویدونکی سړک د نم، باران او ورېدو له امله لوند سړک
KinderFußgänger
د ماشومانو تیروبېر کیدل لار (د ښوونځي او وړکتون ترمخه)پلي تلونکي
Dreistreifige Bake (240 m)Bahnübergang
درې پټه لرونکې ستنکه
هره سره پټه د دې سپینې ستنکې په سر د ۸۰ مترو
واټن ښکاروندی کوي، ۲۴۰ متره وروسته د رېل پټلۍ
د رېل او ټرم پټلۍ
Fußgängerüberweg
د پلي تلونکو لپاره له سړک نه د اوښتلو پټهد غوایانو او مالونو تېریدلو ځای
Splitt, SchotterUfer
واریدونکې وړې ډبرې او تیږېد سړک په پای کې اوبو ته د لویدو خطر
Kreuzung oder EinmündungKurve
څلور لارېګولايي (ښي خواته)
Unebene FahrbanSteigung 12% (Zwölf Prozent)
ټیټه او جګه یا هم د جمپ شتوندولس سلنه ریبنده مخ پورته خوړ
Gefälle 10% (Zehn Prozent)Doppelkurve (zunächst rechts und dann links)
لس سلنه مخ ښکته ځوړدوه پرله پسې ګولایانې
(لومړی ښي خوا او بیا کیڼ خواته)
LichtzeichenanlageWildwechsel
ټرافیکي څراغونه
سور : اړ یې چې تم شئ
ژېړ: آماده کیدل او تابیا نیول د ودرېدو او یا د تلو لپاره
شین: دتلو اجازه
د څارویو اوښتو ځای
د غرڅه، او هوسۍ له سړک نه د اوښتو ځای
RadverkehrGegenverkehr
د بایسېکل شتونله داوړو خوا تګ راتګ
Zweistreifige Bake (160 m)Einstreifige Bake (80 m)
دو ه سرې پټه لرونکې ستنکې
۱۶۰  متره وروسته د ریل پټلۍ
یو ه سره پټه لرونکې ستنکه
۸۰ اتیا متره وروسته د ریل پټلۍ
StauBewegliche Brücke
ټرافیکي ګڼه ګوڼه (د موټرونو ګڼه ګوڼه)خوځنده، بیلېدونکی او جګېدونکی پل

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!