وروستي

Post

لومړی لوست

جرمني ژبه په ۳۰ ورځوکې لومړی ورځ لومړی لوست...

لومړنۍ ورځې جرمني کې، اړین تړوني او کاریالونه

#pashto #Pashtu #Paschto #paschtu #پښتو #پشتو رسمي کاریالونه او ویب پاڼې: ۱:. هنډ بوک جرمني...

لغاتونه

0:05 / 4:21 Alphabetisierung A1 Wortschatz | لغاتونه...

کیرون یا کایرونه څه شی دی؟

What is Kiron? I کیرون یا کایرونه څه شی دی؟...

کیرون کولای شي ماته تحصیلي بورس راکړي؟

Can Kiron give me a Scholarship? کیرون کولای شي ماته تحصیلي بورس راکړي...

سلام او جوړپخیر

Alphabetisierung ABC Begrüßung Lektion 03| د جرمني ژبې لیک لوست سلام او جوړپخیر د وختونو...
<?php echo do_shortcode( '[the-post-grid id="5057" title=""]' ); ?>