سلام او جوړپخیر
Alphabetisierung ABC Begrüßung Lektion 03| د جرمني ژبې لیک لوست سلام او جوړپخیر د وختونو پر بنسټ

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!