د خدای په امان په ټیلېفون
0:02 / 2:16

Alphabetisierung ABC Auf Wiederhören Lektion 06| د جرمني ژبې لیک لوست د خدای په امان په ټیلېفون

0:02 / 2:16

Alphabetisierung ABC Auf Wiederhören Lektion 06| د جرمني ژبې لیک لوست د خدای په امان په ټیلېفون

0:02 / 2:16

Alphabetisierung ABC Auf Wiederhören Lektion 06| د جرمني ژبې لیک لوست د خدای په امان په ټیلېفون

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!