د غیر رسمي حالاتو جوړپخیر
Alphabetisierung ABC Begrüßung Lektion 04| د جرمني ژبې لیک لوست د غیر رسمي حالاتو جوړپخیر

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!