لومړی لوست
جرمني ژبه په ۳۰ ورځوکې لومړی ورځ لومړی لوست

د همدې برخې نور دلته...

error: Content is protected !!